MAHATMA GANDHI KASHI VIDYAPITH, VARANASI महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (An Uttar Pradesh State University)
ORDINANCE

The Uttar Pradesh State University (Second Amendment) Ordinance, 2013