Alumni

Prof. Anandmurti Mishra

Dr. Dinesh Kumar Yadav

Dr. Pramod Gupta


Prof. R.C. Singh

Prof. O.P. Bharti


Dr. Surendra Kumar


Sri Kalraj Mishra

Prof. Rekha


Dr. Sunil Kumar Mishra


Prof. S.D. Singh

Dr. Jitendra Kumar Singh


Dr. Vinod Kumar


Prof. M.P. Singh

Dr. Rachana Tripathi


Dr. Ashutosh Tripathi


Prof. D.N. Singh

Dr. Vivek Mishra

Dr. P.L. Vijay


Prof. Sushama Malhotra

Dr. Anuj Verma


Dr. Alka Verma 


Prof. Rama Shankar tripathi

Dr. Manoj Kumar Gautam

Dr. Ashok Kumar


Prof. G.P. Dubey

Dr. Vivek Kumar Yadav


Dr. Sadhana Singh

Prof. R.P. Pandey

Dr. Rama Pandey


Dr. Vandana Srivastav


Prof. Purushottam Pandey

Dr. Ram Prakash Bhaskar


Dr. Rama Srivastava


Dr. Kumkum Malviya

Dr. Ashok Kumar Srivastava

Dr. Shailesh Mishra


Dr. K.K. Saroj, Dy. S.P.

Dr. Kshmanda


Dr. Karun Kumar

Dr. Ramashankar Ram

Dr. Manoj Yadav

Dr. Rupa Prajapati