E-Lecture

Prasad ka Chadkya

[Dr. Ramashrya Singh]

11/10/2019

Raidas Ki Kavita

[Dr. Ramashrya Singh]

11/10/2019

Sant Mulak Ki Kavita

[ Dr. Ramashrya Singh]

11/10/2019

Ritikal Ka Namkaran

[Dr. Anukul Chand Rai]

11/10/2019

Shabd Shakti Vivechan

[Dr. Anukul Chand Rai]

11/10/2019

Nagarjun ki Kavyanubhuti

[Dr. Rajmuni]

11/10/2019

Phoneme

[Prof. Anurag Kumar]

11/10/2019

Translataion

[Prof. Anurag Kumar]

11/10/2019

Bharat me Bhasha Parivar

[Prof. Niranjan Sahay]

11/10/2019

Bharat me Bhasha Vigyan ki Niti

[Prof. Niranjan Sahay]

11/10/2019

Bhasha aur Vyakaran

[ Prof. Niranjan Sahay ]

11/10/2019

Bhasha ke Samajik Aayam

[Prof. Niranjan Sahay]

11/10/2019

Gadya Vidhaye Kaise Padhe

[Prof. Niranjan Sahay ]

11/10/2019

Kavita Kaise Padhe

[Prof. Niranjan Sahay]

11/10/2019

Nibandh Kaise Padhe

[Prof. Niranjan Sahay]

11/10/2019

Sahitya ke Madhyam se Vibhinna Kaushalo ka Vikas

[Prof. Niranjan Sahay]

11/10/2019

Bharat mein Bhasha-Parivaar

[ Prof. Niranjan Sahay]

11/10/2019

Bhasha ke Samajik Aayam

[Prof. Niranjan Sahay]

11/10/2019

Bhasha aur Sahitya

[Prof. Niranjan Sahay]

11/10/2019

Bhasha Praveenta

[Prof. Niranjan Sahay]

15/10/2019