MAHATMA GANDHI KASHI VIDYAPITH, VARANASI महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (An Uttar Pradesh State University)
REGISTRAR
dr. sahab lal maurya
registrar.mgkvp@gmail.com
+91 542-2222689(O)/9415291923
List of Employee